Uw huis aan- of verkopen is onze passie
Uw huis aan- of verkopen is onze passie
Ervaar onze ervaring
Ervaar onze ervaring
Dromen werkelijkheid maken
Dromen werkelijkheid maken
Gegarandeerd optimaal gepresenteerd
Gegarandeerd optimaal gepresenteerd
Kwaliteit begint met aandacht
Kwaliteit begint met aandacht
U bevindt zich op pagina: Terminologie

Hieronder volgt een overzicht van veel gebruikte termen in de makelaardij en taxatie praktijk. Indien u meer wilt weten, neem dan gerust contact op met Spirit Vastgoed.

Disclaimer: Hoewel bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd/niet meer juist is. Spirit Vastgoed is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van acties ondernomen op basis van informatie op deze site.

Aankoopkeuring:

Een bouwtechnisch onderzoek waarbij de staat van onderhoud van de woning wordt bekeken. Hierbij wordt ook een indicatie gegeven van de eventuele reparatiekosten.

Aftrekpost:

Kosten die voor de belasting aftrekbaar zijn. Als de eigen woning het hoofdverblijf is, dan zijn alle financieringkosten van de woning een aftrekpost. Bijvoorbeeld de afsluitprovisie, de taxatiekosten, hypotheekaktekosten en de kosten voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Afvalstoffenheffing:

De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten die het ophalen van het huisvuil en het verwerken ervan met zich meebrengt. Alleen huishoudens betalen een afvalstoffenheffing. Bedrijven, winkels e.d. betalen deze heffing dus niet. Zij moeten zelf de afvoer van hun afval regelen.

Tarief Leidschendam-Voorburg 2023 (per jaar):
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden = € 318
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden = € 384,72

Tarief Den Haag 2023 (per jaar):
Afvalstoffenheffing 1-persoonshuishouden = € 374,28
Afvalstoffenheffing 2-persoonshuishouden = € 420,72
Afvalstoffenheffing 3 personen of meer = € 460,32

Akte van levering:

Akte die de overdracht van de woning regelt en bij de notaris wordt opgemaakt en ondertekend (ook wel transportakte genoemd). Deze akte staat los van de hypotheekakte.

Appartementsrecht:

Wie een appartementsrecht heeft, heeft een aandeel in een gebouw. Dat aandeel geeft recht op alleengebruik van dat bepaalde gedeelte van een gebouw. Bovendien geeft het appartementsrecht recht op gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zoals het trappenhuis. Het aandeel en het bijbehorende gebruiksrecht vormen samen het appartementsrecht. Dit appartementsrecht wordt -in tegenstelling tot het lidmaatschapsrecht- wel ingeschreven in de registers van het Kadaster. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om een eigen hypotheek te vestigen. Alle appartementseigenaren zijn samen eigenaar van het hele flatgebouw of complex. Appartementsrechten bestaan voor woningen, maar ook voor bedrijfs-of kantoorruimte.

Bankgarantie:

Een garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling. Door deze garantieverklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte zal nakomen voor het in de bankverklaring genoemde bedrag.

Bestemmingsplan:

Een plan dat bindend is voor de burgers. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming het perceel heeft dat de koper gaat kopen. In de bebouwingsvoorschriften staan bouw-mogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen etc.

Bedenktijd:

Als u een woning koopt, heeft u drie dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. De koop is pas gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. De bedenktijd begint om 0.00 uur op de dag na de overhandiging van de door beide partijen getekende akte (of kopie) aan de koper. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd.

Bijleenregeling:

Regeling waarmee de Belastingdienst doorstromers op de woningmarkt wil ontmoedigen om de vrijgekomen overwaarde op hun oude woning niet te herinvesteren in de nieuwe woning. Als u de overwaarde niet herinvesteert, komt een deel van nieuwe lening namelijk niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

De bijleenregeling is veranderd per 1 januari 2010:

 • De goedkoperwonenregeling is vervallen. De volledige overwaarde uit de verkoop van de eigen woning moet gebruikt worden voor de aankoop van de nieuwe woning. Tot 1 januari 2010 kon u een deel van de overwaarde gebruiken voor consumptieve uitgaven (als u goedkoper ging wonen), zonder dat dit ten koste ging van de hypotheekrenteaftrek.
 • De zogenaamde eigenwoningreserve bleef in de oude situatie fiscaal 5 jaar bestaan. Dus als u binnen 5 jaar na de aankoop gaat verbouwen en dit wil financieren met een hypotheek, is de rente over deze hypotheek niet fiscaal aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2010 blijft de eigenwoningreserve 3 jaar bestaan.

Bouwdepot:

Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van een woning te betalen. Het geld wordt daartoe op een aparte rekening (depot) gezet. Over het geld op die rekening ontvangt u rente.

Bouwtermijnen:

Wanneer u een nieuw huis laat bouwen, moet u delen van de aanneem- of koopsom in termijnen betalen. Eerst voor de grond en later voor de verschillende bouwperioden. Deze betalingen geschieden doorgaans via een aparte rekening, het bouwdepot.

Canon:

De jaarlijkse vergoeding die de erfpachter aan de eigenaar van de grond betaalt. De canon is gebaseerd op de grondwaarde. Om die waarde te kunnen bepalen wordt er gekeken naar een aantal factoren, namelijk de bestemming en de locatie. De canon wordt bepaald door de grondwaarde te vermenigvuldigen met het canonpercentage.
Canon= grondwaarde x canonpercentage

Canonpercentage:

Het canonpercentage houdt verband met de renteontwikkeling op de kapitaalmarkt. Als de rente op de kapitaalmarkt stijgt of daalt, stijgt of daalt ook het canonpercentage. Het canonpercentage wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld voor nieuwe uitgiftes en tussentijdse wijzigingen in erfpachtrecht.

Canon fiscaal aftrekbaar:

De jaarlijkse canonbetaling is aftrekbaar van de inkomstenbelasting, tenzij de canon is afgekocht. Het afkoopbedrag is niet aftrekbaar. De rente van de eventuele lening voor de afkoop is dat wel.

Courtage:

Voor de verrichte diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en de makelaar moeten worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Economische huurwaarde:

De prijs, die bij aanbieding ten verhuur, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Eigenwoningforfait:

U krijgt als woningbezitter op uw belastingformulier te maken met de inkomsten uit eigen woning. Deze inkomsten worden het eigenwoningforfait genoemd. De berekening vindt plaats aan de hand van een percentage over de vastgestelde waarde van uw woning. De waarde van uw woning wordt vastgesteld door de gemeente waar u woont. Voor meer informatie: zie www.wozinformatie.nl/public/

Energielabel:

In januari en februari 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren, die nog geen energielabel hadden, een voorlopig energielabel per post thuis gestuurd gekregen. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet je het voorlopige label definitief gemaakt hebben. Ontbreekt een definitief label bij verkoop of verhuur, dan riskeer je een boete van maximaal 450 euro. Meer meer infomartie hierover kijkt u op: https://www.energielabel.nl/woningen

Het aanvragen van een energielabel moet u gerbuik maken van een zogenaamde epa adviseur. Kijk hier voor meer informatie: https://epadviseurs.energieprestatie-adviesplatform.nl/

Erfpacht:

Erfpacht is een beperkt zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. De gemeente is (in de meeste gevallen) de eigenaar van de grond en de op die grond gelegen opstal (huis, kantoorpand e.d.) behoort aan een andere eigenaar te.

Executiewaarde 

In taxatierapporten die voor 2013 zijn opgesteld, kwam regelmatig de term executiewaarde voor. Dit was een rekenbedrag op basis waarvan de bank de maximale hypotheek berekende. Sinds 2013 rekenen taxateurs en hypotheekverstrekkers niet langer met de executiewaarde, maar met de marktwaarde van een woning. Deze marktwaarde wordt ook wel “vrije verkoopwaarde” genoemd. Zie voor meer informatie het begrip "Marktwaarde" dat hieronder vermeld staat.  

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat:

De prijs, die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik:

De prijs, die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Herbouwwaarde:

Het bedrag benodigd voor de herbouw van het verzekerde gebouw direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Het betreft hier derhalve de waarde benodigd om de aanwezige opstallen opnieuw op te bouwen, zonder de waarde van de grond. De herbouwwaarde wordt gehanteerd als basis voor de opstalverzekering.

Hypotheek:

Langlopende lening waarvoor een onroerende zaak (huis en grond) als onderpand dient.

Hypotheekakte:

In dit document worden afspraken weergegeven tussen de koper en een financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek. Vervolgens wordt dit document door de notaris ter inschrijving aangeboden aan het Kadaster en wordt het in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

In onderhandeling zijn:

U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw aanbod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkoperde makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Kadaster:

Als (toekomstige) eigenaar van een woning krijgt u - meestal via de notaris- te maken met het Kadaster. Opgericht in 1862, registreert, bewaart en beheert het Kadaster alle belangrijke gegevens die betrekking hebben op de rechtsfeiten van onroerende zaken. Zo zijn de eigenaar, de ligging en de oppervlakte nauwkeurig geregistreerd. Elk jaar veranderen talloze percelen, vaak met bebouwing, van eigenaar. De transportakten, bij koop en verkoop opgemaakt door de notaris, gaan samen met eventuele andere gegevens, zoals hypotheekakten, naar het Kadaster. Deze gegevens worden door het Kadaster nauwkeurig geregistreerd. Een betrouwbare registratie van onroerende zaken is belangrijk, omdat zo de rechtmatige eigenaar wordt beschermd en er bij de koop of verkoop van een huis geen misverstanden kunnen ontstaan. Bij het Kadaster kunt u over een pand of een perceel de volgende informatie inwinnen:

 • de ligging
 • de grootte
 • de rechtmatige eigenaar
 • of er sprake is van erfpacht of ander zakelijk recht.
 • de koopsom
 • of er een hypotheek op rust

Koopakte:

In dit document wordt een mondelinge koopovereenkomst van een roerende zaak schriftelijk vastgelegd.

Kosten Koper:

Onder kosten koper verstaan we de kosten voor:

 • overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster
 • overdrachtsbelasting. Het percentage verschilt naar de omstandigheden. Zie hiervoor " Overdrachtsbelasting"
 • notariskosten voor het passeren van de 'akte van levering' c.q. leveringsakte.

Levering:

De levering is opgesplitst in twee delen:

 • Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering (ook wel transportakte genoemd) bij de notaris en is pas een feit wanneer deze akte is ingeschreven in het kadaster.
 • De feitelijke levering (economische levering) vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Lidmaatschapsrecht:

Een lidmaatschapsrecht geeft u als lid van de vereniging het recht om in een woning te wonen. Daarnaast heeft u het recht om gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimtes. Lidmaatschapsrechten worden uitgegeven door een speciaal daarvoor opgerichte coöperatieve flatexploitatievereniging (fev). Wie een lidmaatschapsrecht koopt, mag zolang in de woning wonen als hij wil. De juridische eigendom van de woning is echter in handen van de fev en dus niet in handen van de eigenaar van het lidmaatschapsrecht.

Marktwaarde:

De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie na behoorlijke marketing. Hierbij zouden de partijen hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG):

Voor een hypotheek met NHG geldt een aantal voorwaarden. Als u een woning koopt, kunt u een hypotheek met NHG afsluiten als het hypotheekbedrag lager of gelijk is aan de kostengrens. De huidige kostengrens voor 2023 is vastgesteld op € 405.000 voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en 106% mét EBV.

Dit betekent dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn:

 • Voor leningen zonder EBV is de NHG-kostengrens € 405.000
 • Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens € 429.300

In 2023 mag u dus maximaal € 24.300 aan energiebesparende maatregelen meefinancieren met NHG. Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: een HR ketel, spouwmuur-, dak-, leiding- vloerisolatie, HR++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.

Aan het afsluiten van een NHG zijn wel kosten verbonden. U betaalt hiervoor eenmalig een premie van 0,9% over het totale hypotheekbedrag. Deze kosten zijn eenmalig aftrekbaar. 

Meer informatie: zie www.nhg.nl.

Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik:

De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat:

De die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Ontstaan erfpachtrecht:

Een erfpachtrecht ontstaat doordat de gemeente een stuk grond in erfpacht uitgeeft. De gemeente sluit daarvoor een overeenkomst met een toekomstige erfpachter. Deze overeenkomst wordt vastgelegd in een notariële akte en de akte wordt ingeschreven in de openbare registers. Pas na het inschrijven van de akte in de openbare registers is het terrein in erfpacht uitgegeven.

Ontbindende voorwaarden:

Dit zijn voorwaarden die in de koopakte kunnen worden opgenomen. Op grond van een voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan zijn het verkrijgen van de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheekgarantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Optie (tegenwoordig: Voorkeur):

Een recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.

Onder bod zijn:

Een toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde, geen transactie met andere te zullen bevorderen. Bezichtigingen met andere gegadigden blijven wel mogelijk.

Omzetten van lidmaatschapsrecht in appartementsrechten:

Door de omzetting wordt u gedeeld juridische eigenaar van het complex waarin uw woning zich bevindt. Er is ook een keerzijde: voor de omzetting zult u zich moeten laten bijstaan door de notaris en daar zijn uiteraard kosten aan verbonden.

Onroerende zaakbelastingen:

Bij de onroerende zaakbelastingen (OZB) is sprake van een belasting voor de eigenaar en een belasting voor de gebruiker van een woning of bedrijf. De OZB-tarieven worden door middel van percentages van de WOZ-waarde berekend. Leidschendam-Voorburg kent verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen. Hierbij is bepalend of een object in hoofdzaak (70% of meer) tot woning of bedrijf dient.

Tarieven Leidschendam-Voorburg 2023 (percentage van WOZ-waarde):
Woningen:

 • eigenarenbelasting 0,07139 %
 • gebruikersbelasting vervallen

Niet-woningen:

 • eigenarenbelasting 0,42922 %
 • gebruikersbelasting vervallen

 
Tarieven Den Haag 2023 (percentage van WOZ-waarde):
Woningen:

 • eigenarenbelasting 0,0509 %
 • gebruikersbelasting vervallen

Niet-woningen:

 • eigenarenbelasting 0,3104 %
 • gebruikersbelasting 0,2620 %

Overbruggingslening:

Lening om dubbele woonlasten op te vangen voor de periode waarin u zowel de oude als de nieuwe woning bezit.

Overdrachtsbelasting:

Een belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% voor woningen - waar uzelf gedurende langere periode gaat wonen- en bijbehorende aanhorigheden, zoals een garage.

Voor alle andere onroerende zaken geldt een overdrachtsbelasting van 10,4%, denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfspanden. 

In sommige gevallen betaalt u géén overdrachtsbelasting indien u een beroep kunt doen op de startersvrijstelling.

U hebt recht op de startersvrijstelling als u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • U verkrijgt een woning waarin u zélf voor langere tijd gaat wonen.
 • U bent meerderjarig en jonger dan 35 jaar op het moment dat u de woning verkrijgt.Het moment van verkrijging is het moment van ondertekening van de notariële akte van levering.
 • Als u de woning verkrijgt, mag de woningwaarde niet hoger zijn dan € 440.000. Het gaat om de waarde in het economisch verkeer. Daarmee wordt de maximale waarde van de woning op de vrije markt bedoeld. Het gaat dan om de woning inclusief eventuele aanhorigheden, zoals een tuin, schuur of garage. Dit is meestal gelijk aan de koopsom zoals die in uw koopovereenkomst staat.

Overwaarde:

Het positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw woning bij vrije verkoop.

Passeren:

Het ondertekenen van de hypotheekakte en de akte van levering door beide partijen bij de notaris.

Riool- en waterzorgheffing

De riool-en waterzorgheffing is een heffing, die eigenaren van woningen en bedrijfspanden betalen voor de aansluiting op het rioolstelsel. Het wordt geheven per zelfstandige woning of bedrijfspand. Hierbij maakt het niet uit of dat object groot of klein is, per jaar wordt voor elk object het tarief betaald.

Tarief Leidschendam-Voorburg 2023 (per jaar):
Rioolrecht voor gebruikers (bedrijven en particulier) tot max. 400m³
= € 216,36
Rioolrecht bij gebruik (bedrijven en particulier) boven 400m³
= € 0,34 (per extra m3)

Tarief Den Haag 2023 (per jaar):
Rioolrecht voor gebruikers per jaar per 500 m3 afvalwater (de eerste 500 m3 is vrij) (bedrijven en particulier)
= €  242,40
Rioolrecht voor eigenaren (per jaar, per zaak)
= € 177,25

Recht van overpad:

Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

Roerende goederen:

Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet met de onroerende zaak zijn verbonden.

Sleutelverklaring:

Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigen-domsoverdracht bij de notaris. De koper zal moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

Stadsvernieuwingsgebied:

Een gebied waarvoor een stadsvernieuwingsplan van kracht is of in voorbereiding is. Dit betekent dat de gemeente van plan is om in een gebied nieuwe woningen te bouwen en/of oude woningen op te knappen. Hiervoor zal de gemeente oude panden moeten aankopen en vervolgens slopen of renoveren.

Splitsen in appartementsrechten:

Horizontale splitsing is het splitsen van het pand in afzonderlijke, zelfstandige gebruikseenheden. Deze gebruikseenheden worden apparte-mentsrechten genoemd.

Taxatie:

Het uitbrengen van een waardeoordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel ( bijvoorbeeld: taxatie voor de financiering, taxatie voor de successie bij overlijden van een natuurlijk persoon, taxatie voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand).

Tijdelijke erfpacht:

De gemeente krijgt aan het einde van de afgesproken termijn de beschikking over de grond weer terug. Tijdelijke erfpacht komt veel minder voor dan voortdurende erfpacht. Ook kan tijdelijke erfpacht worden omgezet in voortdurende erfpacht, dit heet conversie.

Transport:

De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

Vereniging van Eigenaren:

Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Voortdurende erfpacht:

Een terrein wordt voor onbepaalde duur in erfpacht uitgegeven. De gemeente krijgt dan niet meer de beschikking over de grond. Dit in tegenstelling tot tijdelijke erfpacht.

Vraagprijs:

De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod.

Vrij op Naam (v.o.n.):

Bij een huis dat v.o.n. aangeboden wordt zijn de kosten koper voor rekening van de verkoper.

Waarborgsom:

Een bedrag dat gestort wordt door de koper als zekerheid dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Waarde in verpachte staat:

De prijs, die bij langdurige verpachting als bedoeld in de Pachtwet, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Woonquote:

Letterlijk: 'de woonlasten afgezet tegen het brutoinkomen'. Geldverstrekkers hanteren percentages als maximale deel van uw inkomen dat u voor de hypotheeklasten mag gebruiken.

Zoekopdracht:

Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.